اخبار > کتاب خاطرات «میشله اوباما» اواسط نوامبر منتشر می شود (منبع: انتخاب)