اخبار > زمان پرداخت سود سهام عدالت روستاییان، عشایر، کارمندان و بازنشستگان دولت (منبع: انتخاب)