اخبار > اولین رئیس ناشناخته «جهاد سازندگی» (منبع: تسنیم)