اخبار > نویسنده کتاب آتش و خشم: بلر یک دروغگوی تمام عیار است (منبع: انتخاب)