اخبار > مدیرعامل بانک صادرات :شایعه ورشکستگی هرگز درست نیست (منبع: انتخاب)