اخبار > سازمان لیگ:مجری تبلیغات دورزمین بایدقبل ازدربی پول بدهد (منبع: تابناک)