اخبار > کسانی که زبان مدارا را نمی فهمند با زبان خودشان صحبت می کنیم (منبع: انتخاب)