اخبار > امارات رتبه نخست شکوفایی اقتصادی در خاورمیانه را کسب کرد (منبع: انتخاب)