اخبار > بودجه پژوهشی یک دانشگاه عربستان چند برابر بودجه یک وزارتخانه ایران (منبع: تسنیم)