اخبار > انفجار حاصل از نشت گاز در ساختمان ۴طبقه/آسیب به چهار خودرو (منبع: انتخاب)