اخبار > آخرین توضیحات پزشک استقلال درباره وضعیت پادوانی (منبع: انتخاب)