اخبار > عربستان، الحریری را برای سفر به ریاض «دعوت» کرد (منبع: انتخاب)