اخبار > محمد هاشمی: برخی به ما گفتند اسم آوردن از آقای هاشمی بعضی وقتها جرم است (منبع: انتخاب)