اخبار > ظریف: ایرانی هایی که به بلگراد سفر کردند از مهمان نوازی و گرمی مردم صربستان بسیار خرسندند (منبع: انتخاب)