اخبار > دستور پادشاه سعودی برای تغییرات در وزارت دفاع (منبع: انتخاب)