اخبار > روزنما: پارکی شبیه به یک نقاشی رویایی در ژاپن (منبع: تابناک)