اخبار > کسی که به نظرات ولی فقیه بی تفاوت باشد در خط امام نیست (منبع: انتخاب)