اخبار > ارجاع عامل شهادت 3 مامور ناجا به شعبه 9 دادگاه کیفری یک به اتهام قتل عمد (منبع: تسنیم)