اخبار > آتش سوزی گسترده در انبار رنگ و تینر (منبع: تابناک)