اخبار > همایش دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپلیتیک غرب آسیا در دانشگاه خوارزمی تهران آغاز شد (منبع: تابناک)