اخبار > خانه ای که چند خانواده را به خاک سیاه نشاند (منبع: تابناک)