اخبار > هیچ اطلاعی درباره استفاده از تسلیحات شیمیایی در غوطه شرقی نداریم (منبع: انتخاب)