اخبار > منشا – تیام، کدام مهاجم موفق‌ می‌شود؟ (منبع: انتخاب)